Consultancy

2022. Assessment of the pilot evaluation of an innovation project: educational chess in schools. Fundación Bancaria Caixa d' Estalvis and Pensions de Barcelona, 'la Caixa'. Main Researcher. Daniel Santín.

2021. Study on the future employment demand in the energy sector. Fundació Gas Natural Fenosa (Naturgy). Main researcher: Maria Teresa Costa Campi

2019. Study on the academic performance of immigrant students in Spanish schools in PISA 2018: the performance gap. Min. Hacienda. PI: Á. Choi & Jorge Calero.

2019. Education inspection: which models work best? Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. Main researcher: Álvaro Choi.

2018. When do inequalities in academic performance emerge? Fundación Bancaria Caixa d' Estalvis and Pensions de Barcelona, 'la Caixa'. Main researcher: Álvaro Choi. 

2018. Evolution of educational inequalities across Europe. European Commission. Joint Research Centre (JRC-Unit B4). Main Researcher: Álvaro Choi.

2018. ¿La inspección de la educación: qué modelos funcionan mejor? Ivàlua y Fundació Jaume Bofill. Main researcher: Álvaro Choi

2018. Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico en España. Observatorio Social La Caixa. Main researcher: Álvaro Choi

2018. Evolution of educational inequalities across Europe. Joint Research Centre – European Commission. Main researcher: Álvaro Choi

2017. Lideratges educatius: Rols i models efectius. Ivàlua and Fundació Jaume Bofill. Main researcher: Álvaro Choi & María Gil.

2016. Thomas J. Alexander Fellowship. OECD. Main researcher: Álvaro Choi.

2016. La calidad del profesorado y las competencias de los alumnos. Un análisis basado en PIRLS-2011. Fundación Europea Sociedad y Educación. Main researcher: Jorge Calero.

2015. Propostes de recerca sobre les inversió(ns) en educació, educatives i personals. Fundació Jaume Bofill. Main researcher: Josep-Oriol Escardíbul.

2015. Què funciona en educació: entorn dels incentius al professorat. Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. Main researcher: Josep-Oriol Escardíbul.

2014. An equity perspective on PIAAC. Adult skills in OECD countries. University of Glasgow. Main researcher: Álvaro Choi.

2014. Sistemas educativos, innovación y crecimiento económico. Fundación Europea Sociedad y Educación. Main researcher: Jorge Calero.

2013  Determinantes del fracaso escolar en España y propuestas de reforma. Fundación IDEAS. Main researcher: Jorge Calero and Álvaro Choi.

2011. Desarrollo de indicadores derivados de la Estrategia U.E.2020 y de los borradores de Reglamentos de los Fondos Estructurales. Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad. Main researcher: Jorge Calero and Álvaro Choi.

2011. Personas con discapacidad: su contribución en consecución de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea 2020. Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad. Main researcher: Jorge Calero and Álvaro Choi

2013. Elaboración de un protocolo de evaluación de programas y políticas públicas de discapacidad. Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad. Main researcher: Jorge Calero.

2013. Estudi formació professionalitzadora i negociació col.lectiva. Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Main researcher: Josep-Oriol Escardíbul.

2012. Educación y equidad. Desigualdades en el sistema educativo y políticas educativas. Fundación Alternativas. Main researcher: Jorge Calero.

2011. Estudio sobre la situación social de la infancia y las familias en España. Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'. Main researcher: Vicenç Navarro.

2009. El risc de fracàs escolar a Catalunya. Una anàlisi basada en PISA-2006. Consell Treball Econòmic i Social de Catalunya. Main researcher: Jorge Calero.

2009. Establecimiento de un proceso de seguimiento y monitorización para el sistema general de becas. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Main researcher: Jorge Calero.

2009. Anàlisi dels criteris de distribució econòmica i d'adjudicació del sistema de beques escolars de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona. Main researcher: Jorge Calero.

2009. Anàlisi dels criteris de distribució econòmica i d'adjudicació de les beques menjador escolar Baix Llobregat. Diputació de Barcelona. Main researcher: Jorge Calero.

2009. Disseny metodològic per a l'anàlisi d'impacte de la Formació Professional Ocupacional i la Formació Professional Continua a Catalunya. Consell Treball Econòmic i Social de Catalunya. Main researcher: Jorge Calero.

2008. El rendimiento educativo de los alumnos inmigrantes analizado a través de PISA-06. Ministerio de Educación y Ciencia. Main researcher: Jorge Calero.

2008. Anàlisi Cost-Benefici del Projecte de Llei d'Educació de Catalunya. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Main researcher: Jorge Calero.

2008. Elaboración de un informe sobre la situación actual del alumnado extranjero en la Formación Profesional en España. Ministerio de Educación y Ciencia. Main researcher: Jorge Calero.

2006. Investigación sobre desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo español. Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE). Main researcher: Jorge Calero.

2005. Avaluació del canvi de model organitzatiu en les escoles bressol dependents de l'Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB). Main researcher: Jorge Calero.